Reklamační řád

 

Reklamační řád společnosti PREFER Services s.r.o. s platností ode dne 1.1.2021

Provozovatel internetového obchodu:

PREFER Services s.r.o.

IČ: 06554423

DIČ: CZ29023247
sídlo: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha Hloubětín

Provozovna: Hniličkova 308, 562 01 Ústí nad Orlicí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295806
(dále jen „prodávající“)

Kontaktní údaje:

adresa: Hniličkova 308, 562 01 Ústí nad Orlicí

e-mail: info@prefercampers.cz

tel.: +420 777 741 602

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 • Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu prodávajícího platných od 1. 1. 2021 (dále jen „VOP“) a popisuje, jakým způsobem je povinen kupující postupovat při reklamaci zboží, které bylo v souladu s VOP pořízeno od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu na webových stránkách campershop.cz(dále jen „zboží“).
 • Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatnění vad zboží a uplatnění nároků ze záruky na jakost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu za podmínek uvedených ve VOP stvrzuje, že se seznámil jak s VOP, tak s reklamačním řádem.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytovat prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro to, aby mohla být jeho reklamace řádně a včas vyřízena. V případě, že kupující nezbytnou součinnost odmítne prodávajícímu poskytnout, prodlužuje se lhůta k vyřízení reklamace o dobu, po kterou nebyla z důvodu ležícího na straně kupujícího nezbytná součinnost poskytována.
 • Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena. Tento reklamační řád svým obsahem doplňuje VOP prodávajícího.

 

 1. Záruka za jakost a lhůta pro uplatnění

 

 • Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak odpovídá za to, že v době kdy kupující převzal zboží:
  • má ujednané vlastnosti, popř. vlastnosti, které lze u obdobného typu zboží důvodně očekávat;
  • zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí, popř. je uveden v příbalových informacích, nebo se k uvedenému účelu obvykle užívá;
  • zboží má prodávajícím uváděnou hmotnost, množství a rozměry;
  • zboží odpovídá požadavkům vyplývajícím z právní úpravy.
 • V případě, že je kupující spotřebitel, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se na zboží vady nevyskytnou po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • V případě, že není kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost zboží poskytována.
 • Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží:
  • které má vadu, pro níž byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána sleva z kupní ceny zboží;
  • u něhož byla reklamace uplatněna až poté, kdy uplynula záruční doba;
  • na vady, které byly způsobeny opotřebením nebo nadměrným užíváním zboží;
  • na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou, mechanickým poškozením nebo nakládáním se zbožím v rozporu s návodem.

 

 1. Podmínky reklamačního řízení

 

 • Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen překontrolovat nepoškozenost obalů. Pokud je zboží předáno v odpovídajícím množství a nepoškozené stvrdí toto kupující svým podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiné formy potvrzení vystavovaného na místě prodávajícím.
 • V případě převzetí zboží od poštovního doručovatele nebo jiné doručující služby překontroluje kupující stav zásilky jak byla předána, tj. zda byl obal neporušen. Správnost a řádnost doručení je kupující povinen potvrdit v přepravním dokumentu.
 • Vyskytne-li se na zboží při převzetí nebo v průběhu záruční doby vada, pro niž nelze daný druh zboží řádně užívat, je kupující povinen tuto vadu uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 • Lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se jedná o odstranitelnou vadu a zboží nebylo dosud kupujícím použito, je oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadné zboží.
 • V případě neodstranitelných vad zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo od smlouvy odstoupit.
 • Pokud kupující od kupní smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží prostého vad, právo na výměnu nebo na opravu zboží může uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující je oprávněn požadovat přiměřenou slevu i v případě, že dodání nového zboží není možné, není možné ani zboží opravit, jakož i v případě, kdy ze strany prodávajícího není zjednána náprava v přiměřené lhůtě.
 • Práva z vadného plnění kupujícímu nepřísluší v případě, že o vadě věděl již při převzetí zboží nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud jej nemůže vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

 

 1. Reklamační řízení

 

 • O přijetí reklamace zboží vystaví prodávající kupujícímu potvrzení. Reklamace vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu.
 • Nejzazší termín vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní ode dne jejího přijetí k vyřízení, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak.
 • Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, v němž byl výskyt vady prodávajícímu prokazatelně kupujícím oznámen, popř. doručen poštou nebo poskytovatelem jiné doručovací služby.
 • Po posouzení reklamace sdělí prodávající kupujícímu výsledek reklamačního řízení a o tomto vystaví písemné potvrzení, kterým je reklamační řízení ukončeno.
 • Práva z vad lze uplatnit telefonicky, e-mailem, doporučeným dopisem. Další případné způsoby uplatnění vad, jak jsou stanoveny zákonem není tímto reklamačním řádem nikterak omezován.
 • Reklamaci je vždy potřeba uplatnit ve vztahu k uveřejňovaným kontaktům prodávajícího, popř. na adresu sídla.
 • Je-li třeba, aby kupující předal reklamované zboží prodávajícímu za účelem jeho posouzení, je kupující povinen jej předat takovým způsobem, aby během jeho přepravy k prodávajícímu nedošlo k nesouvisejícímu poškození. Zejména je povinen dbát na opatření zboží odpovídajícím obalem. V případě, že kupující předá prodávajícímu zboží znečištěné, toto nebude přijato k posouzení v rámci reklamačního řízení.
 • Kupující je povinen při uplatnění reklamace zboží předložit prodávajícímu doklad o skutečnosti, že zboží u něj bylo zakoupeno.
 • Spotřebitel má nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (dopravné zpět k prodejci), čímž se myslí jen reklamace oprávněná. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší nutné.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady hygieny.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2021.